Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Người lao động là vốn quý, động lực phát triển doanh nghiệp