Năm 2016, Xi măng Hoàng Thạch đạt doanh thu gần 5.000 tỉ đồng