Hải Dương: Doanh nghiệp thưởng Tết cao nhất 700 triệu đồng