Hạ thủy thành công giàn bơm ép khí (PIP) và khối nhà ở trên biển