EVNNPC: Đóng điện trạm biến áp 220/110kV Vĩnh Tường