EVNCPC ký thỏa thuận tài trợ Dự án hỗ trợ kỹ thuật phục vụ lưới điện thông minh