CTCP Phân lân nung chảy Văn Điển: Nâng cao trách nhiệm đối với người lao động