Chiếc máy cày Đạm Cà Mau đã lăn bánh trên quê hương của người trúng giải