Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bảo dưỡng lớn đường ống khi Nam Côn Sơn về đích sớm