Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bảo dưỡng lớn đường ống khí Nam Côn Sơn