Vốn Nhà nước tại Cơ điện Trần Phú nhiều năm không thu được 1 đồng cổ tức

Lên top