VINACOMIN - JOGMEC: Ký kết hợp tác đào tạo nâng cao năng lực sản xuất và kỹ thuật an toàn

VINACOMIN - JOGMEC: Ký kết hợp tác đào tạo nâng cao năng lực sản xuất và kỹ thuật an toàn. Ảnh: P.V
VINACOMIN - JOGMEC: Ký kết hợp tác đào tạo nâng cao năng lực sản xuất và kỹ thuật an toàn. Ảnh: P.V