Tổng Kiểm toán Nhà nước: Dừng các cuộc kiểm toán do dịch COVID-19

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc.
Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc.
Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc.
Lên top