Than Quảng Ninh tuyên dương thanh niên tiêu biểu năm 2018

Than Quảng Ninh tuyên dương thanh niên tiêu biểu năm 2018. Ảnh: MH
Than Quảng Ninh tuyên dương thanh niên tiêu biểu năm 2018. Ảnh: MH
Than Quảng Ninh tuyên dương thanh niên tiêu biểu năm 2018. Ảnh: MH