Tập đoàn TKV: 2 dự án bô-xít đạt lợi nhuận 1.500 tỉ đồng

Tổ hợp bô-xít Tân Rai tại Tây nguyên
Tổ hợp bô-xít Tân Rai tại Tây nguyên
Tổ hợp bô-xít Tân Rai tại Tây nguyên
Lên top