Sở Công Thương Hà Nội: Sẽ không để một ngày nào thiếu hàng

Các siêu thị khẳng định có đủ hàng cung cấp trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.
Các siêu thị khẳng định có đủ hàng cung cấp trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.
Các siêu thị khẳng định có đủ hàng cung cấp trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.
Lên top