Sếp lo "mất ghế" khiến doanh nghiệp nhà nước chậm cổ phần hoá

93 doanh nghiệp phải thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020.
93 doanh nghiệp phải thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020.
93 doanh nghiệp phải thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020.
Lên top