SCB bổ nhiệm quyền Tổng Giám đốc

Ông Trương Khánh Hoàng – quyền Tổng Giám đốc SCB. (Ảnh: SCB)
Ông Trương Khánh Hoàng – quyền Tổng Giám đốc SCB. (Ảnh: SCB)
Ông Trương Khánh Hoàng – quyền Tổng Giám đốc SCB. (Ảnh: SCB)
Lên top