PV GAS đứng thứ 5 trong Top 500 DN lợi nhuận tốt nhất Việt Nam 2018