Nhìn lại kỷ lục trên 110.000 doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2016