Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Nhân sự vận hành Nhà máy NPK Phú Mỹ, họ là ai?

Toàn cảnh dự án Nhà máy NPK Phú Mỹ.
Toàn cảnh dự án Nhà máy NPK Phú Mỹ.