Nhân sự vận hành Nhà máy NPK Phú Mỹ, họ là ai?

Toàn cảnh dự án Nhà máy NPK Phú Mỹ.
Toàn cảnh dự án Nhà máy NPK Phú Mỹ.