Mỗi lao động làm ra 2 tỉ/năm, con người là câu trả lời cho chuyển đổi số

Tổng giám đốc Công ty Rạng Đông Nguyễn Đoàn Thăng phát biểu tại diễn đàn.
Tổng giám đốc Công ty Rạng Đông Nguyễn Đoàn Thăng phát biểu tại diễn đàn.
Tổng giám đốc Công ty Rạng Đông Nguyễn Đoàn Thăng phát biểu tại diễn đàn.
Lên top