Kiểm toán hàng loạt Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước trong năm 2020

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc
Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc
Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc
Lên top