Giovanni - Sáng tạo để hội nhập

Chủ tịch Giovanni Nguyễn Trọng Phi tự hào khi trở thành đối tác của những hãng cung ứng nguyên liệu vải, da thuộc... xa xỉ, cận xa xỉ của thế giới.
Chủ tịch Giovanni Nguyễn Trọng Phi tự hào khi trở thành đối tác của những hãng cung ứng nguyên liệu vải, da thuộc... xa xỉ, cận xa xỉ của thế giới.
Chủ tịch Giovanni Nguyễn Trọng Phi tự hào khi trở thành đối tác của những hãng cung ứng nguyên liệu vải, da thuộc... xa xỉ, cận xa xỉ của thế giới.
Lên top