EVN HANOI hưởng ứng “Giờ trái đất 2018 - Hôm nay tôi sống xanh hơn”

Các Đại sứ "Giờ trái đất" và EVN HANOI - đơn vị tổ chức - thực hiện nghi thức tắt đèn
Các Đại sứ "Giờ trái đất" và EVN HANOI - đơn vị tổ chức - thực hiện nghi thức tắt đèn
Các Đại sứ "Giờ trái đất" và EVN HANOI - đơn vị tổ chức - thực hiện nghi thức tắt đèn
Lên top