Doanh nghiệp Công nghiệp hỗ trợ: "Phải thay đổi tư duy để phát triển"

Các khách mời tham dự tọa đàm trực tuyến “Tiếp sức cho doanh nghiệp Công nghiệp hỗ trợ".
Các khách mời tham dự tọa đàm trực tuyến “Tiếp sức cho doanh nghiệp Công nghiệp hỗ trợ".
Các khách mời tham dự tọa đàm trực tuyến “Tiếp sức cho doanh nghiệp Công nghiệp hỗ trợ".
Lên top