Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ: Không chỉ câu chuyện thu hút đầu tư

Ông Bùi Thanh Nam – Tổng Giám đốc Công ty CP Nhựa Hà Nội.
Ông Bùi Thanh Nam – Tổng Giám đốc Công ty CP Nhựa Hà Nội.
Ông Bùi Thanh Nam – Tổng Giám đốc Công ty CP Nhựa Hà Nội.
Lên top