"Chúng tôi sẽ không khai tử Diêm Thống Nhất và giữ biểu tượng chim bồ câu"

Ông Nguyễn Hưng- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Diêm Thống Nhất
Ông Nguyễn Hưng- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Diêm Thống Nhất
Ông Nguyễn Hưng- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Diêm Thống Nhất
Lên top