6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Bảo Việt tăng 50%

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Tập đoàn Bảo Việt tăng 50% trong 6 tháng đầu năm 2021. Ảnh Bảo Việt cung cấp.
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Tập đoàn Bảo Việt tăng 50% trong 6 tháng đầu năm 2021. Ảnh Bảo Việt cung cấp.
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Tập đoàn Bảo Việt tăng 50% trong 6 tháng đầu năm 2021. Ảnh Bảo Việt cung cấp.
Lên top