4.700 DN bị phát hiện có dấu hiệu chuyển giá: Chỉ là bề nổi?