Viện nghiên cứu và phát triển dinh dưỡng ABBOTT: Nơi khoa học được đưa vào cuộc sống