Ovaltine lần đầu tiên ra mắt sản phẩm ca cao lúa mạch có chứa DHA