Đã nhận tiền đền bù Dự án 37 triệu USD vào nông nghiệp ở Quảng Trị:

Vẫn ra yêu sách cản trở thi công