Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vụ làm, sử dụng con dấu giả ở Công ty CP Cung ứng tầu biển Hải Phòng

Thành phố Hải Phòng chuẩn bị báo cáo Văn phòng Chính phủ

Văn phòng Chính phủ đã lên tiếng vụ làm, sử dụng con dấu giả ở Công ty CP Cung ứng tầu biển Hải Phòng
Văn phòng Chính phủ đã lên tiếng vụ làm, sử dụng con dấu giả ở Công ty CP Cung ứng tầu biển Hải Phòng