CHỦ TỊCH XÃ Ở QUẢNG TRẠCH, QUẢNG BÌNH:

Gây bức xúc cho dân vì nhiều sai phạm