GIẢI TỎA CÁC LÒ GẠCH Ở HẢI DƯƠNG:

Cân nhắc trước sinh kế của người dân!

Chứng cứ cho thấy ông Nguyễn Anh Cương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương biết là lò gạch liên tục kiểu đứng khác hoàn toàn lò gạch thủ công.
Chứng cứ cho thấy ông Nguyễn Anh Cương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương biết là lò gạch liên tục kiểu đứng khác hoàn toàn lò gạch thủ công.