Từ "lời đề nghị khiếm nhã" đến chuyện "vỗ mông là chào hỏi"

Phạm Lịch và Phạm Anh Khoa.
Phạm Lịch và Phạm Anh Khoa.
Phạm Lịch và Phạm Anh Khoa.