Từ Carina, Vinaca đến Xanh Pôn đều đã khởi tố, còn “càphê pin” bao giờ?

Nhuộm đen càphê bằng pin.
Nhuộm đen càphê bằng pin.
Nhuộm đen càphê bằng pin.