Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Trộn phế phẩm cà phê nhuộm pin vào tiêu: Vô đạo đức!