Trộn phế phẩm cà phê nhuộm pin vào tiêu: Vô đạo đức!