Thuế tài sản: Coi chừng bóp chết đầu tư, tiêu dùng

(ảnh:LĐO).
(ảnh:LĐO).