Thuế tài sản: Coi chừng bóp chết đầu tư, tiêu dùng