Thu nhập tăng thêm không phải là “chiếc bánh” ai cũng được chia phần

Đại biểu HĐND TP.HCM thảo luận về thu nhập tăng thêm chi cho CBCCVC (ảnh:PK).
Đại biểu HĐND TP.HCM thảo luận về thu nhập tăng thêm chi cho CBCCVC (ảnh:PK).
Đại biểu HĐND TP.HCM thảo luận về thu nhập tăng thêm chi cho CBCCVC (ảnh:PK).