Thông tin tài khoản ngân hàng cần bảo mật, không thể cung cấp đại trà

Sẽ phát sinh nhiêu khê nếu buộc các ngân hàng phải cung cấp toàn bộ thông tin tài khoản khách hàng theo định kì.
Sẽ phát sinh nhiêu khê nếu buộc các ngân hàng phải cung cấp toàn bộ thông tin tài khoản khách hàng theo định kì.
Sẽ phát sinh nhiêu khê nếu buộc các ngân hàng phải cung cấp toàn bộ thông tin tài khoản khách hàng theo định kì.
Lên top