Tập thể giáo viên căng băng rôn phản đối hiệu trưởng: Khi tiêu cực đã đi quá giới hạn

Giáo viên treo băng rôn yêu cầu Hiệu trưởng và kế toán giải quyết dứt điểm vấn đề tài chính
Giáo viên treo băng rôn yêu cầu Hiệu trưởng và kế toán giải quyết dứt điểm vấn đề tài chính
Giáo viên treo băng rôn yêu cầu Hiệu trưởng và kế toán giải quyết dứt điểm vấn đề tài chính