Súc miệng học sinh bằng nước giẻ lau bảng: Sao có thể nghĩ ra cách phạt man rợ như vậy!