Răng vẩu không được lái tàu - Quá vô lý và buồn cười?

Theo dự thảo thông tư mới, ngực lép, răng vẩu thì không được lái tàu
Theo dự thảo thông tư mới, ngực lép, răng vẩu thì không được lái tàu
Theo dự thảo thông tư mới, ngực lép, răng vẩu thì không được lái tàu