Rắn nước, cá chép được “phong thần”: Ai chịu trách nhiệm?

Chen nhau đặt vé số lên "rắn thần" để cầu may.
Chen nhau đặt vé số lên "rắn thần" để cầu may.
Chen nhau đặt vé số lên "rắn thần" để cầu may.