Philippines, Singapore tạm dừng sáp nhập Uber vào Grab, Việt Nam thì sao?