Mùa thu không phải mùa... lạm thu

Xin đừng để trong ánh mắt trẻ thơ ngây cô giáo không còn cô tiên mà chỉ là người thu tiền. Và mùa thu là mùa đi học chứ không phải mùa... lạm thu.
Xin đừng để trong ánh mắt trẻ thơ ngây cô giáo không còn cô tiên mà chỉ là người thu tiền. Và mùa thu là mùa đi học chứ không phải mùa... lạm thu.