Loại “Chí Phèo” khỏi sách giáo khoa: Chúng ta cần cảm ơn ông Nguyễn Song Hiền?

Hình tượng nhân vật Chí Phèo qua diễn xuất của nghệ sĩ Bùi Cường.
Hình tượng nhân vật Chí Phèo qua diễn xuất của nghệ sĩ Bùi Cường.