Làm sao khai được khi bằng giả nhưng chức vụ, bổng lộc là thật?

Việc phát hiện bằng giả lâu nay chủ yếu nhờ quần chúng tố giác. Ảnh HVM
Việc phát hiện bằng giả lâu nay chủ yếu nhờ quần chúng tố giác. Ảnh HVM